ACTIC

Som centre col·laborador ACTIC
L’ ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

QUÈ S’AVALUA?

Trets destacats

Els entorns de treball a què es refereixen els continguts de l’ACTIC inclouen no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d’eines TIC (tenen en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS…)

L’ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja es tracti de maquinari o de programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la societat en xarxa i la cultura digital. Un element fonamental que inclou són les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones).

L’ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Som centre examinador

Característiques essencials de la prova

L’avaluació de les competències es fa mitjançant una prova automatitzada que té lloc en un centre col·laborador escollit per la persona aspirant. La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix horaris d’avaluació molt diversos. Podeu informar-vos sobre els centres existents i els horaris d’avaluació que ofereixen mitjançant el portal ACTIC, clicant l’opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus que el sistema determina aleatòriament.

Les preguntes tenen un pes en la puntuació final que depèn de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible és diferent.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

El nombre d’activitats i el temps màxim per fer la prova són:

 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
 • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

Vols rebre més informació?

Omple el formulari!

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Scroll to Top