Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats. 

CONTINGUTS

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives: 

1. Coneixements
1.1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés
1.2. Principi d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició.
1.3. Regulació del dret d’admissió de conformitat amb aquest Reglament.
1.4. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic
1.5. Full de reclamacions
1.6. Horaris de tancament, d’acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
1.7. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives.
1.8. Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable
2. Pràctiques:
2.1. Primers auxilis per atendre situacions d’assistència sanitària immediata.
2.2. Habilitats i destreses en la interactuació personal.
2.3. Comportaments de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substancies.
2.4. Tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les possibilitats laborals d’un Controlador d’Accessos són múltiples i molt àmplies. Gràcies a la quantitat de llocs que requereixen aquest tipus de professionals.

Alguns dels llocs on pot exercir un Controlador d’Accessos:

 • Esdeveniments esportius.
 • Discoteques, sales de festa, concerts.
 • Centres comercials.
 • Obres en construcció.
 • Pàrquings, finques
 • Establiments educatius.
 • Empreses, negocis
 • Edificis.

OBJECTIUS

Objectius generals

Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Requisits accés

Tenen accés directe a la formació de Controlador d’Accessos les persones que:

 • Siguin majors d’edat
 • Tinguin la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
 • Persones que no hagin estat condemnats per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.

Les persones que no compleixin els requisits esmentats, no podran fer la formació.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top