Comptabilitat bàsica

La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni, la situació patrimonial econòmica i financera d’una empresa o organització, a fi de facilitar la presa de decisions al seu si i el control extern, presentant la informació, prèviament registrada.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 1. El patrimoni
  1. El Balanç de situació
  1. Informació sobre la gestió
  1. Relació entre Balanç de situació i compte de Pèrdues i guanys
 2. El procés comptable
  • Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
  • Els llibres comptables
   • Diari
  • Teoria del càrrec i l’abonament
 3. Tractament comptable de les existències
  • La problemàtica dels preus de cost i de vendes
  • Les operacions de compres i vendes
  • La periodificació d’existències
  • El concepte de consum
 4. Tractament comptable de l’IVA
  • L’IVA com a impost sobre el consum final
  • Definició de l’IVA
  • Meritament de l’IVA
  • Comptabilització de l’IVA
 5. Amortitzacions
  • Concepte i necessitat de l’amortització
  • Comptabilització de les amortitzacions
  • Regulació fiscal de les amortitzacions

SORTIDES PROFESSIONALS

Alguns dels llocs on podria treballar un comptable.

 • L’assessorament i la consultoria comptable financer.
 • La direcció dels equips.
 • Auditor de comptes.
 • Llocs especialitzats en bancs i asseguradores.
 • Analista d’inversions.
 • Operador en mercat de valors.

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa
 • Definir els objectius de la comptabilitat
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.
Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top