Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic)

Els cursos de prevenció de riscos laborals ensenyen els treballadors a prevenir accidents dins de l’empresa. I, en cas que passin, a saber com actuar davant seu. S’han convertit en formació imprescindible dins les empreses.

CONTINGUTS

Relació d’unitats formatives: 

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
  1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
  1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies
  derivades del treball
  1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en
  aquesta matèria
 • Riscos generals i la seva prevenció
  2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
  2.2. Riscos lligats a l’entorn laboral
  2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
  2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
  2.5. Plans d’emergència i evacuació
  2.6. El control de la salut dels treballadors
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
  4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
  4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
  4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV).

MODALITAT

 • Presencial
 • Teleformació

Requisits accés

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats prèvies.

Calendari del curs

Pendent d’Atorgament

Vull apuntar-me

Omple el seguent formulari i ens posarem amb contacte amb tú per matricula-te al curs.

  Nom*

  E-mail*

  Teléfon*

  Data de naixement*

  Estat laboral

  Formació d'interès*

  Missatge


  * Dades obligatòries

  Preguntes freqüents

  #1. Quin cost té el curs?

  No té cap cost, ja que és subvencionat.

  #2. Què necessito per accedir?

  En tots casos es necessita fotocòpia del DNI. Si el curs està dirigit a persones aturades full DARDO, i si està dirigit a treballadors última nòmina. També és necessari el currículum en les formacions de Certificat de Professionalitat, i en alguns cursos en especial certificat d'estudis.

  #3. Com puc obtenir el full DARDO?

  Has de trucar al SOC al 900 800 046. Comentar lis que estàs interessat/ada a fer una formació al nostre centre i necessites aquest document per poder accedir.

  #4. Com puc inscriurem a un curs?

  En primer lloc, has de passar pel centre per poder informar-te i omplir la fitxa de l'alumne.
  Una vegada tinguem nova informació de la d'ata d'inici fixada... T'informarem i estarem a l'espera de la documentació sol·licitada per aquella formació.

  #5. Requisits bàsics per poder aprovar i obtenir el títol.

  En totes les formacions que oferim és necessari tenir el 75% d'assistència.

  #6. ¿Què es una causa justificada?

  En aquesta convocatòria, pel que fa al còmput d'assistència es consideren faltes justificades els motius i la temporalitat següents:

  • Malaltia o accident
  • Matrimoni o naixement d'un fill/a
  • Trasllat de domicili habitual
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic
  • Realització d'exàmens per obtenir el títol
  • Presentar-se a ofertes de feina, entrevistes de feina…
  • Causes de força major que impossibilitin lassistència

  Altres Causes. Cal justificar-les documentalment i el servei públic d'Ocupació de Catalunya les valorarà

  Scroll to Top