Nòmines i Seguretat Social 2

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 34
Modalitat: Presencial. Durada: 30 Hores

Nòmines i Seguretat Social 2

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i Seguretat Social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.
 • Desenvolupar l’activitat laboral en l’àmbit de la gestió administrativa.
 • Dominar la confecció de tramitar nòmines.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats.
  • Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament total la documentació.
  • Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
  • Conèixer tots els elements relacionats amb la gestió de nòmines i Seguretat social i la seva documentació.

   CONTINGUTS

    • Gestió laboral
     • L’empresa i la Seguretat Social
    • Règim general de la Seguretat Social
    • Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social. Mútues Patronals. Llibres obligatoris
    • El règim especial dels treballadors autònoms
    • Llibres obligatoris
    • El calendari laboral
    • La contractació de treballadors
    • Enquadrament i afiliació a la Seguretat social. Altes i baixes
    • Suspensió de la relació laboral
    • L’expedient del treballador
    • Contractes bonificats
    • Elements de la cotització a la Seguretat Social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
    • Liquidacions
    • Baixes per contingències comunes i professionals
    • Retencions a compte de l’IRPF
    • Retribucions en espècie i el seu tractament
    • Situacions especials
    • Incapacitat temporal i maternitat
    • Contractació a temps parcial
    • Cotització a la Seguretat Social
    • Impresos oficials i terminis de presentació
    • Omplir el TC-1 i TC-2
    • Tipus de contractació
    • Ajornaments i recàrrecs
    • Sistema RED
    • L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, classificació, tipus i efectes, liquidació i quitança
    • Principals prestacions del sistema de Seguretat Social
    • Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.
    Nòmines i Seguretat Social -p-2
    Nòmines i Seguretat Social -curs
    Nòmines i Seguretat Social -curs-2
    Nòmines i Seguretat Social -curs-3
    Nòmines i Seguretat Social -curs-4