Intel·ligència Emocional

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 26.
Modalitat: Presencial. Durada: 30 hores.

Intel·ligència Emocional

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Identificar el nou enfocament de a intel·ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

  CONTINGUTS

  • Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens.
   • Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
   • Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
   • Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
  • Consciència emocional.
   • Quines són les emocions bàsiques?
   • Funcions de cada emoció.
   • Classificació de les emocions.
  • Habilitats socials.
   • La intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
   • Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
   • Els 4 processos bàsics per una autolideratge emocional.
   • Les competències emocionals bàsiques.
   • La intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
   • La intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
  • Ecologia emocional i salut
   • Pautes per la millora de l’ecologia emocional personals i relacional.
   • Relació entre gestió emocional i salut.
  • Principals aplicacions de la intel·ligència emocional en l’entorn laboral.
   • Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
   • Millora qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora, clients, proveïdors…)
  Intel·ligència emocional treball
  Intel·ligència emocional acció