Creació i Gestió de Microempreses

(Subvencionat) (SOC)

Competència general.

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb fi de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Unitats de competència

 • Planificar iniciatives i activitats empresarials en petits negocis o microempreses.

 • Dirigir i controlar l’activitat empresarial diària i els recursos de petits negocis o microempreses.

 • Comercialitzar productes i serveis en petits negocis o microempreses.

 • Realitzar les gestions administratives i economicofinanceres de petits negocis o microempreses.

 • Gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

 

Llocs de treball relacionats

 • Professionals autònoms.

 • Empresaris/àries individuals o societaris de microempreses.

 • Gestors/as de microempreses.

 • Gerents de microempreses.

 • Administradors/as de microempreses.

 • Directors/as de microempreses.

Requisits

Certificats de professionalitat de nivell 3:

Certificats de professionalitat de nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent o haver superat un certificat de nivell 2 de la mateixa família professional.