Controlador D’accessos

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 11.
Modalitat: Presencial. Durada: 60 hores.

Controlador d’accessos

 

PER OBTENIR L’HABILITACIÓ S’HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS CONDICIONS:

 • Ser major d’edat.
 • Tenir la ciutadania espanyola, la d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
 • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
 • Haver realitzat el curs de formació de personal de control d’accés en un centre degudament habilitat.
 • Haver superat les proves de selecció.

OBJECTIU GENERAL

  • Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d’accés. Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcte aplicació a les situacions que es puguin plantejar.
  • Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.
  • Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
  • Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.
  • Aprendre tècniques d’autocontrol, d’atenció a la clientela i d’habilitats socials.
  • Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

   

  CONTINGUTS

   • Coneixements:
    • Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés a determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives, segons aquest Reglament.
    • Principi d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
    • Regulació del dret d’admissió de conformitat amb aquest Reglament.
    • Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d’autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
    • Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s’ha de lliurar, model oficial i manera d’omplir-lo i l’obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.
    • Horaris de tancament, d’acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
    • Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d’edat. Les discoteques de joventut. Tot d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
    • Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
   • Pràctiques:
    • Primers auxilis per atendre situacions d’assistència sanitària immediata.
    • Habilitats i destreses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
    • Comportaments de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substancies.
    • Tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector.

   Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció que convoqui el director general d’Administració de Seguretat d’acord amb l’annex V, apartat IV, del Decret 112/2010.

   HABILITACIÓ

   Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:

   Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d’Espectacles corresponents l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que consta a Tràmits GENCAT:

   • – Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d’accés
   • – Documentació complementària i pagament de la taxa.

   La direcció general competent en la matèria d’espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes a l’apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d’un carnet i distintiu professionals.

   En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d’expedició i data de caducitat.

   El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La seva caducitat comporta la inhabilitació del titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d’accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

    Controlador d’Accessos-porta
   Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats 1
   Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats 2
   Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada