Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada

 

Programes de formació no formal sectorial.
Expedient PS2021210059. Acció formativa: 4:

Modalitat: Presencial Durada: 180 hores

Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Capacitar als aspirants a vigilant de seguretat per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el ministeri de l’interior segons normativa vigent (Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’Ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Actualitzar les tècniques d’intervenció necessàries per a millorar la vigilància i protecció de béns mobles i immobles, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos.
 • Efectuar controls d’identitat en l’accés o en l’interior d’immobles determinats, sense que en cap cas puguin retenir la documentació personal.
 • Evitar la comissió d’actes delictius o infraccions en relació amb l’objecte de la seva protecció.
 • Posar immediatament a la disposició dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat als delinqüents en relació amb l’objecte de la seva protecció, així com els instruments, efectes i proves dels delictes, no podent procedir a l’interrogatori d’aquells.
 • Efectuar la protecció de l’emmagatzematge, recompte, classificació i transport de diners, valors i objectes valuosos.
 • Portar a terme, en relació amb el funcionament de centrals d’alarma, la prestació de serveis de resposta de les alarmes que es produeixin, la realització de les quals no correspongui a les Forces i Cossos de Seguretat.
 • Actuar sota els principis d’OBEDIÈNCIA i JERARQUIA, excepte en els actes que constitueixin delicte o siguin contraris a les lleis.
 • Col·laborar amb la JUSTÍCIA i els COSSOS I FORCES DE SEGURETAT en l’àmbit del seu treball.
 • Guardar el SECRET PROFESSIONAL respecte de les activitats empresarials, familiars i personals conegudes en ocasió del servei.
 • Ser conscient de la RESPONSABILITAT personal i directa per les seves actuacions professionals.
 • Actualitzar els coneixements necessaris en normativa legal que garanteixin les actuacions i intervencions que puguin realitzar en l’acompliment de les seves funcions, portant-les a terme d’acord al marc legal jurídic.
 • Actualitzar el coneixement sobre el manteniment, maneig i mesures de seguretat de l’armament reglamentari necessàries perquè les actuacions i intervencions que realitzin s’ajustin als principis de proporcionalitat i congruència.
 • Millorar les competències professionals del personal operatiu habilitat en actiu.
 • Donar major qualitat al servei que es realitza.

 

CONTINGUTS

Completats aquests mòduls que componen el curs de 180 hores lectives i la superació dels processos selectius convocats pel Ministeri de l’Interior són part del procés per obtenir l’habilitació com a vigilant (TIP).

 

ÀREA JURÍDICA

 • Dret Constitucional
  • La Constitució Espanyola.
  • Drets fonamentals relacionats amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones. Especial referència al que les lleis i jurisprudència estableixen respecte a escorcolls i registres.
 • Dret Penal
  • La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves notes constitutives. Dol i culpa.
  • Delictes i faltes. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat criminal. L’ús d’instruments de defensa (incloses armes de foc) dintre de la legítima defensa, estat de necessitat, por insuperable, compliment d’un deure o exercici d’un dret, ofici o càrrec.
  • Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes.
  • Homicidi i les seves formes. Lesions.
  • Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: robatori, furt, danys, recaptació i altres conductes afins.
  • Delictes de falsedats documentals.
  • Delictes comesos en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.
  • Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat del domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. Omissió del deure de socors.
 • Dret Processal Penal.
  • La denúncia. Concepte. L’obligació de denunciar: Pel que fa als delictes de caràcter públic, pel que fa als de delictes de caràcter no públic.
  • La detenció. Facultats atribuïdes referent a això pel nostre ordenament jurídic a les persones no revestides dels atributs d’agent de policia judicial.
  • Els vigilants de seguretat i escortes privats com auxiliars de les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: Pautes d’actuació. Especial referència a la seva labor en la preservació d’instruments de prova.
  • Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció.
 • Dret Administratiu Especial.
  • Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les Corporacions Locals. Descripció elemental de la seva estructura i competències. Normativa reguladora de la policia estatal i de les policies autonòmiques.
  • Llei de Seguretat Privada. Notes característiques. Serveis i activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei Orgànica 1/1992: aspectes penals i administratius de la tinença i consum il·lícit de drogues.
  • Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i procediment d’habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat i escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim sancionador.
 • Dret Laboral.
  • Concepte de contracte laboral. Concepte de dret de negociació col·lectiva. Dret de vaga segons l’ordenament jurídic espanyol.
  • El conveni col·lectiu en el sector de seguretat privada.
 • Pràctica jurídica:
  • Confecció de documents i escrits. Redacció d’informes i parts diaris: Contingut. Redacció d’informes d’incidències.
 • MÒDUL O ÀREA SOCIOPROFESSIONAL.
 • Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses. Especial referència a aquest respecte a l’atenció, percepció i memòria.
 • Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment d’inseguretat. L’actitud i imatge de vigilant de seguretat privada davant la seguretat i inseguretat.
 • La deontologia professional. Ètica i conducta de el personal de seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i públic en general.
 • Les relacions professionals a l’empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants.
 • L’autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L’estrès. Tècniques d’autocontrol.
 • ÀREA TECNICOPROFESSIONAL
 • La seguretat. Nocions generals. El sistema integral de seguretat. Teoria esfèrica de la seguretat. Zones i àrees de seguretat.
 • Els mitjans tècnics de protecció (I). Elements passius: La seguretat física. Sistemes de tancament perimetral. Murs, tanques, portes, vidres blindats, rescloses i altres elements.
 • Els mitjans tècnics de protecció (II). Elements actius: Seguretat electrònica. Detectors d’interiors i exteriors. El circuit tancat de televisió.
 • La central de control d’alarmes. Organització i funcions. Els sistemes de control i alarmes. Procediment de reacció davant alarmes: L’enllaç amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 • La detenció. La procedència de l’escorcoll i de l’emmanillament: supòsits: La conducció i custòdia del detingut.
 • L’autoprotecció. Tècniques i procediment d’autoprotecció personal: A la feina, en el domicili, en els desplaçaments, en altres llocs.
 • La protecció d’edificis: En domicilis, establiments, grans superfícies i centres de concentració de masses per espectacles públics.
 • El control d’accessos. Finalitat. Organització: Mitjans humans i materials. Procediment d’actuació: Identificació, autorització, targeta acreditativa i registre documental d’accés.
 • La protecció de polígons industrials i urbanitzacions. Característiques d’aquestes zones. Rondes de vigilància a peu i en vehicle. Recorreguts i freqüències. Procediments d’actuació: identificació de persones.
 • La protecció de fons, valors i objectes valuosos (I). El transport d’aquests materials: Característiques dels mitjans humans i materials. Mesures de seguretat abans, durant i després del servei. Tècniques de protecció. Ofensives i defensives.
 • La protecció de fons, valors i objectes valuosos (II). Protecció de l’emmagatzematge. Recompte i classificació. Mitjans tècnics emprats en cambres cuirassades.
 • La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció. La recollida de proves i indicis amb caràcter excepcional.
 • La falsificació de documents i monedes. La falsificació de documents: Document nacional d’identitat, passaport, carnet de conduir. La falsificació de monedes: Bitllets de banc i monedes.
 • La protecció davant artefactes explosius. Actuació davant amenaça de col·locació d’un artefacte explosiu. Plans d’emergència i evacuació. Concepte. Classes. El control de personal i objectes: Paqueteria i correspondència. Control i requisa de vehicles. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 • ÀREA INSTRUMENTAL
 • Els sistemes de comunicació (I). Les telecomunicacions. Els radiotelèfons. El telèfon. El telefax.
 • Els sistemes de comunicació (II). La informàtica. Concepte. Aplicacions. Sistemes autònoms i connexió en xarxa.
 • Mitjans de detecció. La utilització de detectors de metalls, explosius i elements radioactius. Maneig i precaucions.
 • La protecció contra incendis. Sistemes de detecció: Detectors i avisadors. Mecanisme d’extinció d’incendis. Agents extintors. Mànegues. Extintors. Pràctiques de maneig de mànegues i extintors.
 • Tècniques de primers auxilis (I). Concepte. Contingut de les tècniques. Limitacions. Concepte d’urgència. Ordre de prioritat per a l’assistència. El control d’hemorràgia. Tècnica de respiració artificial i reanimació cardiovascular.
 • Tècniques de primers auxilis (II). El trasllat de ferits: A peu, en llitera, en vehicles. Primeres actuacions en cas d’accident amb traumatismes: cranioencefàlic, toràcics, abdominals, de columna vertebral, fractures i luxacions.
 • La defensa personal (I). Fonaments. Posicions fonamentals de defensa, atac i desplaçaments. Tècniques de bloqueig i percussió. Tècniques de luxació: Nina, colze i espatlla.
 • La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans de front, esquena i braços. Les estrangulacions. Defensa contra atacs de puny i cama.
 • La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i arma de foc. Reduccions. Escorcolls i emmanillaments.
 • Tècniques d’ocupació de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.
 • Armes reglamentàries per a la seva utilització pel vigilant de seguretat. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxera i munició. Conservació i neteja. El seu tractament en el Reglament d’Armes.
 • Normes de seguretat en el maneig d’armes. Generals i específiques. El principi de proporcionalitat.
 • Tir d’instrucció. Pràctiques de foc real amb les armes reglamentàries.
Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats 2
vigilante-seguridad-Mordered-granollers
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-2
Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats portada
Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats 1
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-5
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-58
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-esports-entrada
vigilante_seguridad
Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats home
Actualització i Especialització per Vigilants de Seguretat, Vigilants D’explosius i Escortes Privats Dona
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-66
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada tren
Aspirant a Vigilant de Seguretat Privada-esports